Antibodies for target: Phospho-Cofilin

Phospho-Cofilin (hSer 3), rabbit pAb, Santa Cruz, sc-12912-R

  • 55555
  • No Ratings
  • No Ratings
  • No Ratings
  • No Ratings
  • No Ratings
  • No Ratings
  • No Ratings